Thông tin về Giáo Tỉnh Sài Gòn

GIÁO TỈNH SÀI GÒN bao gồm: TGP Sài Gòn, Giáo phận Bà Rịa, Giáo phận Cần Thơ, Giáo phận…