Trùng Tu và Phục Dựng Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình

Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình là một biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung…