Tổng Giáo Phận Sài Gòn, 64 năm xây dựng và phát triển

Tổng Giáo Phận Sài Gòn ( TGP Sài Gòn) được thành lập … Chính toà là Nhà Thờ Đức…