Thông tin về Giáo Tỉnh Hà Nội

GIÁO TỈNH HÀ NỘI bao gồm: TGP Hà Nội Giáo, phận Bắc Ninh, Giáo phận Bùi Chu, Giáo phận Hà Tĩnh, Giáo phận Hải Phòng, Giáo phận Hưng Hóa, Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Giáo phận Phát Diệm, Giáo phận Thái Bình, Giáo phận Thanh Hóa, Giáo phận Vinh,