Thông tin về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là …. HDGM Việt Nam có 3 giáo tỉnh ở ba miền đất nước: Giáo tỉnh Hà Nội, Giáo Tỉnh Sài Gòn và Giáo Tỉnh Huế.

Lịch Sử HDGM Việt Nam

HDGM Việt Nam thành lập năm …

Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sau Đại Hội Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lần thứ XV (15- mười lăm) năm 2022 đã bầu ra Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025.

I. Ban Thường vụ:

 • Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng
 • Phó Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
 • Tổng thư ký: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 • Phó Tổng thư ký: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

II. Chủ tịch các ủy ban:

 1. Ủy ban Giáo lý Đức tin – Chủ tịch: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân
 2. Ủy ban Kinh Thánh – Chủ tịch: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
 3. Ủy ban Phụng tự – Chủ tịch: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 4. Ủy ban Nghệ thuật thánh – Chủ tịch: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
 5. Ủy ban Thánh nhạc – Chủ tịch: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 6. Ủy ban Loan báo Tin Mừng – Chủ tịch: Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến
 7. Ủy ban Giáo sĩ  –  Chủng sinh – Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang
 8. Ủy ban Tu sĩ – Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 9. Ủy ban Giáo dân – Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản
 10. Ủy ban Truyền thông xã hội – Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
 11. Ủy ban Giáo dục Công giáo – Chủ tịch: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
 12. Ủy ban Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi – Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
 13. Ủy ban Văn hóa – Chủ tịch: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
 14. Ủy ban Công lý – Hòa bình – Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường
 15. Ủy ban Mục vụ Gia đình – Chủ tịch: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
 16. Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas – Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu
 17. Ủy ban Mục vụ Di dân – Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
 18. Văn phòng Mục vụ Đối thoại Đại kết và Liên tôn: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
 19. Hội Thừa sai Việt Nam: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long.

Ban Thường Vụ và Các Ủy Ban Trực Thuộc HĐGMVN Nhiệm kỳ 2019 – 2022

Thứ 2 ngày 30 tháng 9 năm 2019 đến thứ 6 ngày 4 tháng 10 năm 2019, Hội Đồng Giám Mục đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Ban Thường vụ:

 • Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
 • Phó Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
 • Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 • Phó Tổng thư ký: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Chủ tịch các ủy ban

 1. Ủy ban Giáo lý Đức tin: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân
 2. Ủy ban Kinh Thánh: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
 3. Ủy ban Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 4. Ủy ban Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
 5. Ủy ban Thánh nhạc: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 6. Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long
 7. Ủy ban Giáo sĩ  –  Chủng sinh: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 8. Ủy ban Tu sĩ: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt
 9. Ủy ban Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản
 10. Ủy ban Truyền thông xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
 11. Ủy ban Giáo dục Công giáo: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
 12. Ủy ban Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
 13. Ủy ban Văn hóa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
 14. Ủy ban Công lý – Hòa bình: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường
 15. Ủy ban Mục vụ Gia đình: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
 16. Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu
 17. Ủy ban Mục vụ Di dân: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn  
 18. Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đặc trách Đối thoại liên tôn và đại kết.