Trùng Tu và Phục Dựng Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình

Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình là một biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Sài Gòn nói riêng. Được xây dựng từ … và bắt đầu chương trình trùng tu và phục dựng từ … ; dự kiến hoàn thành vào …. với mức kinh phí dự kiến là …

Đơn vị thực hiện phục dựng Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình

Quá trình trùng tu và phục dựng Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình