Nhà sách Đức Bà Hoà Bình và Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình tại Tp. HCM

Nhà sách Đức Bà Hoà Bình được quản lý bởi dòng Phaolo Thiện Bản. Nhà sách Đức Bà Hoà…

Trùng Tu và Phục Dựng Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình

Nhà Thờ Đức Bà Hoà Bình là một biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung…